de-writing-hot-03-2021-development-of-the-horse
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 1 – ĐỀ THI TRÊN MÁY TÍNH SIÊU KHÓ 03/2021 – DEVELOPMENT OF THE HORSE

Home - Writing - WRITING TASK 1 – ĐỀ THI TRÊN MÁY TÍNH SIÊU KHÓ 03/2021 – DEVELOPMENT OF THE HORSE

Writing task 1: The evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

The evolution of the horse, with particular emphasis on the changing foot structure

Các điểm thông tin được chọn ra để báo cáo

  • Hai điểm nổi bật dễ thấy nhất ở loài ngựa Trước và Sau là kích cỡ cơ thể và hình dạng bàn chân 
  • Bàn chân ở loài Eohippus có 4 ngón, loài Mesohippus và Merychippus thì còn 3 ngón, ngón giữa nở to, ngựa ngày nay thì không còn ngón mà trở thành móng ngựa
  • Loài Eohippus có kích cỡ rất nhỏ, bằng một nửa ngựa ngày nay 

Bảng dịch Việt – Anh

The diagram describes the evolution of the horse over 40 million years.Lưu đồ này mô tả sự tiến hóa của ngựa qua 40 triệu năm.
Overall, the early species of Eohippus evolved through four stages of development, with the feet structure and body size being the most prominent changes, to become the modern day horse.Tổng quan, loài Eohippus từ xưa đã tiến hóa qua bốn giai đoạn phát triển, với cấu trúc chân và kích cỡ cơ thể là những thay đổi rõ nét nhất, để trở thành loài ngựa ngày nay.
The primitive Eohippus from 40 million years ago exhibited outwardly equestrian features such as a mane, an extended neck and four legs, although it had straight feet with four elongated toes protruding from the base. Over the next 25 million years, the number of digits shrank to three while enlarged middle-toe tips developed in the Mesohippus and Merychuppus. In the modern horse, the toes fused together to become a hoof and the leg joint was angled. 
The Eohippus was considerably small, being approximately two times shorter in height and length than its modern counterpart. In the intervening years, the body size gradually increased in the Mesohippus and the Merychuppus, eventually reaching that of the horse today.
Loài Eohippus sơ khai từ 40 triệu năm trước đã có những đặc tính bên ngoài như loài ngựa như là bờm, một cái cổ dài và bốn chân, tuy nhiên nó có bàn chân thẳng với bốn ngón chân dài mọc ra từ gốc bàn chân. Qua 25 triệu năm kế tiếp, số ngón chân đã giảm xuống còn ba trong khi đầu ngón chân giữa nở ta được hình thành ở loài Mesohippus và Merychuppus. Trên loài ngựa hiện đại, các ngón chân đã dính liền lại với nhau để trở thành móng ngựa và khớp chân thì nghiêng.
Loài Eohippus đã khá là nhỏ, thấp hơn khoảng hai lần về chiều dài và chiều cao so với loài hiện đại. Trong các năm sau đó, kích cỡ cơ thể đã tăng đều ở loài Mesohippus và Merychuppus, cuối cùng đạt đến kích cỡ của loài ngựa ngày nay.
Writing

Bài hoàn chỉnh

The diagram describes the evolution of the horse over 40 million years. 

Overall, the early species of Eohippus evolved through four stages of development, with the feet structure and body size being the most prominent changes, to become the modern day horse. 

The primitive Eohippus from 40 million years ago exhibited outwardly equestrian features such as a mane, an extended neck and four legs, although it had straight feet with four elongated toes protruding from the base. Over the next 25 million years, the number of digits shrank to three while enlarged middle-toe tips developed in the Mesohippus and Merychuppus. In the modern horse, the toes fused together to become a hoof and the leg joint was angled. 

The Eohippus was considerably small, being approximately two times shorter in height and length than its modern counterpart. In the intervening years, the body size gradually increased in the Mesohippus and the Merychuppus, eventually reaching that of the horse today. 

158 words – 20 mins

Chủ đề IELTS Writing task 1:

Word list

  • Evolution: sự tiến hóa
  • Prominent: nổi bật
  • Primitive: sơ khai
  • Equestrian: thuộc về loài ngựa, tính từ của Horse
  • Elongated: kéo dài ra
  • Protruding: mọc ra 
  • Fuse: hàn lại, dính liền lại

Bài này đã được IELTS Power Up nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
9889
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!