WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 14
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT

Writing task 2 – The main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 2 – Cambridge IELTS 14

WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 14

Topic

Some people say that the main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals. Others say that there are more important environmental problems.

Discuss both these views and give your own opinion.

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Ý chính 1: Tuyệt chủng không phải là vấn đề lớn

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao không quan trọng? -> Vì dù có rất nhiều chương trình bảo vệ, động thực vật vẫn chết
 • Vậy thì nên làm gì?/Điều này có ý nghĩa thế nào? -> Nghĩa là có lý do khác, lý do này là biến đổi khí hậu do ô nhiễm

Ý chính 2: Giảm biến đổi khí hậu mới quan trọng hơn

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao quan trọng hơn bảo tồn sinh vật? -> Vì môi trường ô nhiễm làm sinh vật chết nhiều (có bảo tồn bao nhiêu cũng không kịp – đã đề cập ở đoạn trên), chỉ có cách chặn ô nhiễm thì mới cứu được sinh vật
 • Vì sao chặn ô nhiễm thì cứu được sinh vật? -> Vì khi ô nhiễm ngừng, thiên nhiên sẽ tự phục hồi, từ đó các loài vật sẽ có đất sống

Bảng dịch Việt – Anh

Some consider plants and animals extinction to be the modern era’s main environmental problem, while others argue that “survival of the fittest” is the primary reason many weaker species have become extinct and climate change is the more pressing matter. This essay will explore why stopping pollution should take priority to saving dying species.Một số (người) cho rằng sự tuyệt chủng của cây cỏ và động vật là vấn đề môi trường chính/lớn của thế giới hiện đại, trong khi những người khác tranh luận rằng “mạnh được yếu thua” là lý do chính nhiều chủng loài yếu hơn đã trở nên tuyệt chủng và biến đổi khí hậu là vấn đề cấp thiết hơn. Bài luận này sẽ khám phá lý do tại sao việc ngăn chặn ô nhiễm nên được ưu tiên hơn việc cứu các loài vật đang chết dần.
There have been many attempts to preserve endangered species in zoos as well as laboratories. It is estimated that there are currently more than a thousand active revitalization and protection programs for plants and animals throughout the world, such as the Chinese panda breeding initiative, the white rhino security personnels in Africa or the genetic modification to revive dead plants in America. But regardless of the effort, biodiversity still dwindles due to negative changes in the worldwide biosphere. 
Therefore it is clear that pollution is the more important problem that needs to be addressed. Industrial exhaust, oil spills and deforestation are major factors that contribute to the extinction of various animals. If these effects are halted or reversed, nature will recover, affording plant and animal species greater survivability. One example of this was during the Coronavirus outbreak in 2020: a large number of factories worldwide were closed for quarantine which significantly reduced pollution, resulting in improved environment in the oceans as well as forests. 
Đã có nhiều nỗ lực để bảo tồn các loài bị đe dọa trong các sở thú cũng như các phòng thí nghiệm. Ước tính hiện tại đang có hơn một nghìn chương trình tái phục hồi và bảo vệ dành cho cây cỏ và động vật đang hoạt động trên toàn thế giới, ví dụ như chương trình nhân giống gấu trúc Trung Quốc, lực lượng bảo vệ tê giác trắng ở Châu Phi hoặc việc biến đổi gien để hồi sinh các loài cây đã chết ở Mỹ. Nhưng mặc kệ các nỗ lực, đa dạng sinh học vẫn suy giảm do các thay đổi tiêu cực trong môi trường sinh thái của thế giới.  
Do đó rõ ràng rằng ô nhiễm là vấn đề quan trọng hơn cần được xử lý. Khí thải công nghiệp, các vụ tràn dầu và phá rừng là các tác nhân lớn đóng góp vào sự tuyệt diệt của các loài vật khác nhau. Nếu các tác động này được ngăn lại hoặc đảo ngược, thiên nhiên sẽ phục hồi, cho phép các loài động và thực vật có khả năng sinh tồn cao hơn. Một ví dụ của điều này là trong đại dịch Coronavirus trong năm 2020: một số lượng lớn nhà máy khắp thế giới đã phải đóng cửa để cách ly, điều này giúp giảm đáng kể ô nhiễm, kết quả là môi trường được cải thiện ở các đại dương lẫn các khu rừng.
In conclusion, stopping pollution should take precedence over the effort to protect dying wildlife. When pollutants are removed, plants and animals will be able to thrive in habitable areas thus preventing extinction.Kết lại, việc ngăn chặn ô nhiễm nên được ưu tiên so với nỗ lực bảo vệ sinh vật hoang dã đang chết dần. Khi các chất thải được loại bỏ, các loài cây và động vật sẽ có thể sinh sôi ở các khu vực sống được, từ đó tránh được sự tuyệt chủng.

Xem thêm: khóa học IELTS, học và luyện Speaking chuyên sâu với phương pháp SWITCH

Bài hoàn chỉnh

Some consider plants and animals extinction to be the modern era’s main environmental problem, while others argue that “survival of the fittest” is the primary reason many weaker species have become extinct and climate change is the more pressing matter. This essay will explore why stopping pollution should take priority to saving dying species. 

There have been many attempts to preserve endangered species in zoos as well as laboratories. It is estimated that there are currently more than a thousand active revitalization and protection programs for plants and animals throughout the world, such as the Chinese panda breeding initiative, the white rhino security personnels in Africa or the genetic modification to revive dead plants in America. But regardless of the effort, biodiversity still dwindles due to negative changes in the worldwide biosphere. 

Therefore it is clear that pollution is the more important problem that needs to be addressed. Industrial exhaust, oil spills and deforestation are major factors that contribute to the extinction of various animals. If these effects are halted or reversed, nature will recover, affording plant and animal species greater survivability. One example of this was during the Coronavirus outbreak in 2020: a large number of factories worldwide were closed for quarantine which significantly reduced pollution, resulting in improved environment in the oceans as well as forests. 

In conclusion, stopping pollution should take precedence over the effort to protect dying wildlife. When pollutants are removed, plants and animals will be able to thrive in habitable areas thus preventing extinction. 

250 words – 40 mins

Xem thêm:

Word list

 • extinction (n): sự tuyệt chủng – Become extinct: trở nên tuyệt chủng 
 • take priority to/take precedence over + noun/noun phrase: ưu tiên hơn (cái gì đó)  
 • preserve (v): bảo tồn
 • revitalization (n): sự tái sinh
 • genetic modification: biến đổi gien
 • regardless of the effort: dù có nỗ lực nhưng 
 • needs to be addressed: cần được xử lý
 • resulting in + noun/noun phrase: dẫn đến kết quả là (cái gì đó)
 • thrive (v): sinh sôi nảy nở 

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8888
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!