WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ READING
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ READING

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 2 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ READING

Writing task 2 – Printed newspapers and reading online – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 2 – Cambridge IELTS 15

Topic

In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Quan điểm xuyên suốt bài: đồng ý với việc báo điện tử sẽ thay thế báo giấy

Ý chính 1: Sách báo điện tử tiện lợi

Phân tích phát triển: 

 • Tiện lợi ở chỗ nào? -> Báo điện tử có thể coi mọi lúc mọi nơi
 • Điều này dẫn đến cái gì? -> Độc giả có thể dễ dàng đọc nhanh trên mọi thiết bị, mọi lúc mọi nơi

Ý chính 2: Sách báo điện tử rẻ hơn

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao lại rẻ hơn? -> Sách báo điện tử không phải tốn tiền in ấn vận chuyển như sách giấy
 • Điều này dẫn đến cái gì? -> Sách rẻ hơn, giá giảm giúp nhiều người đọc

Bảng dịch Anh – Việt

In recent years, the advent of the internet has gradually replaced many aspects of media industries, including printed books and newspapers. This has led many to believe that readers will no longer buy traditional prints because online contents are readily available for free. I completely agree with this view, as convenience and low costs are the main reasons people prefer to read online.Trong các năm gần đây, sự phát triển của mạng internet đã dần thay đổi nhiều khía cạnh của các ngành công nghiệp truyền thông, bao gồm sách in và báo giấy. Điều này đã dẫn dắt nhiều người tin rằng độc giả sẽ không còn mua sách in truyền thống bởi vì các nội dung trực tuyến thì có sẵn miễn phí. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, vì sự tiện lợi và giá rẻ là các lý do chính người ta thích đọc trực tuyến hơn.
First, internet articles are highly convenient compared to paper-based journals. People can access them anywhere, anytime to get the latest news without having to visit the newsstand. With online publication, readers are also able to quickly pick which type of news or books they want, allowing them to read on the go using any device with internet connection. Currently, almost all local newspapers and publishers in my city have at least one website or application to cater to audiences’ demands for online reading. 

In addition to being efficient, books and newspapers are inexpensive to read online. Publishers do not have to pay for printing materials, transportation and storage of books, thus greatly reducing the price and encouraging audiences to read more. Most of my close relatives have switched from paperback to digital books as the costs are significantly reduced and some texts can be downloaded free of charge.
Đầu tiên, các bài báo trên mạng thì có tính tiện lợi rất cao so với báo giấy. Người ta có thể tiếp cận chúng mọi nơi, mọi lúc để lấy tin tức mới nhất mà không phải ghé thăm sạp báo. Với việc xuất bản trực tuyến, người đọc cũng có thể chọn một cách nhanh chóng loại tin tức hoặc sách họ muốn, cho phép họ đọc trên đường đi bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet. Hiện tại, gần như toàn bộ các báo và nhà xuất bản ở thành phố của tôi đều có ít nhất một trang web hoặc ứng dụng để chăm sóc các nhu cầu đọc trực tuyến cho độc giả. 
Ngoài có hiệu suất, sách và báo thì không đắt tiền khi đọc trực tuyến. Các nhà xuất bản không phải chi trả cho nguyên vật liệu in ấn, chuyên chở, do đó giảm mạnh chi phí và khuyến khích khán giả đọc thêm. Đa số người thân gần gũi của tôi đã chuyển từ sách giấy sang sách điện tử vì chi phí được giảm rõ rệt và một số tài liệu có thể được tải về miễn phí.
In conclusion, digital books and newspapers allow people to read on the internet anytime they want, while not having to pay an exorbitant amount compared to traditional texts. Such expediency and low cost are the advantages that will enable online articles to replace their printed counterparts in the near future.Kết luận, sách và báo điện tử/kỹ thuật số cho phép người ta đọc trên mạng bết kỳ khi nào họ muốn, trong khi không phải trả một lượng tiền lớn so với tài liệu  truyền thống. Sự tiện lợi và chi phí thấp như thế sẽ cho phép các bài báo trực tuyến thế chỗ báo in trong tương lai gần.

Bài hoàn chỉnh

In recent years, the advent of the internet has gradually replaced many aspects of media industries, including printed books and newspapers. This has led many to believe that readers will no longer buy traditional prints because online contents are readily available for free. I completely agree with this view, as convenience and low costs are the main reasons people prefer to read online. 

First, internet articles are highly convenient compared to paper-based journals. People can access them anywhere, anytime to get the latest news without having to visit the newsstand. With online publication, readers are also able to quickly pick which type of news or books they want, allowing them to read on the go using any device with internet connection. Currently, almost all local newspapers and publishers in my city have at least one website or application to cater to audiences’ demands for online reading. 

In addition to being efficient, books and newspapers are inexpensive to read online. Publishers do not have to pay for printing materials, transportation and storage of books, thus greatly reducing the price and encouraging audiences to read more. Most of my close relatives have switched from paperback to digital books as the costs are significantly reduced and some texts can be downloaded free of charge. 

In conclusion, digital books and newspapers allow people to read on the internet anytime they want, while not having to pay an exorbitant amount compared to traditional texts. Such expediency and low cost are the advantages that will enable online articles to replace their printed counterparts in the near future. 

261 words –  40 mins

Xem thêm: khóa học IELTS, phương pháp luyện nói SWITCH và phương pháp luyện viết PAW cơ bản

Word list

 • Book = print = text = reading material: sách, tài liệu
 • Publisher (n): nhà xuất bản
 • Publication (n): việc xuất bản
 • Digital (adj): kỹ thuật số
 • Paperback (adj): bọc giấy, bìa giấy
 • Article (n): bài báo, bài viết
 • Readily available: dễ dàng kiếm được, dễ dàng tiếp cận
 • Cater to (v): chăm sóc
 • Expediency (n): sự tiện lợi, nhanh chóng

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8889
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!