WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ MUSIC
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ MUSIC

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ MUSIC

Writing task 2 – Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together – bài mẫu band 7-8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 3 – Cambridge IELTS 14

WRITING TASK 2 – TEST 3 CAMBRIDGE IELTS 14 – CHỦ ĐỀ MUSIC

Topic

Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together.

To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Quan điểm: Đồng ý với vấn đề đặt ra, đây sẽ là thái độ xuyên suốt bài viết

Ý chính 1: Đồng ý vì không cần phải hiểu ngôn ngữ mới cảm thụ được nhạc

Phân tích phát triển: 

  • Vì sao không cần hiểu ngôn ngữ mới cảm thụ được nhạc? -> Vì nhạc được làm từ âm thanh nhạc cụ
  • Vì sao đây là điều tốt? -> Vì nếu không cần ngôn ngữ, mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể cảm thụ được nhạc, giúp đem mọi người lại gần nhau

Ý chính 2: Đồng ý vì mọi lứa tuổi đều có thể tận hưởng được âm nhạc

Phân tích phát triển: 

  • Vì sao? -> Vì nhạc hay thì ai cũng thấy thích 
  • Vì sao đây là điều tốt? -> Vì nó sẽ đem lại trải nghiệm mới, người già sẽ có năng lượng khi nghe nhạc trẻ, còn người trẻ sẽ có cảm hứng khi nghe nhạc kinh điển

Bảng dịch Việt – Anh

It is believed that music is a great way of transcending cultural, national and generational barriers. Unquestionably, the sound of music transcends language so it can be understood by people from different countries while the melodies will entertain people of all ages.Người ta tin rằng âm nhạc là một cách tuyệt vời để vượt thoát khỏi những rào cản về văn hóa, quốc gia và thế hệ. Không cần phải bàn cãi, âm thanh của âm nhạc vượt qua ngôn ngữ nên có có thể được hiểu bởi con người từ các nước khác nhau trong khi các giai điệu sẽ giải trí cho con người ở mọi độ tuổi.
 Music is created from combining different sounds using various musical instruments, therefore it can be comprehended without the need to understand the lyrics. Hence people worldwide are able to enjoy music together, which brings them closer and reduces cultural differences. Christmas songs are great examples of “music without boundaries”: during this holiday season, people across nations all sing the universal tunes of “Jingle Bells” or “Joy to the world”.
Songs and music are not just “without borders” but also without age restriction. No matter one’s age, a good musical score can always be enjoyed. Some would complain that they cannot fathom music from the previous or the current generations, but that is simply because they could not allow themselves to accept new melodies and experiences. The old will find energy from modern music and the young will find inspiration from classical pieces, as evident in the recent trends in Vietnam where young adults become interested in jazz while the elderly started to enjoy the hip hop genre.
Âm nhạc được tạo ra từ việc kết hợp các âm thanh khác nhau thông qua sử dụng các nhạc cụ đa dạng, vì vậy nó có thể được hiểu mà không cần đến hiểu lời. Do vậy mọi người khắp thế giới có thể tận hưởng âm nhạc cùng nhau, điều này giúp đem họ lại gần nhau hơn và giảm thiều khác biệt về văn hóa. Các bài hát giáng sinh là những ví dụ tuyệt vời của “âm nhạc không biên giới”: trong mùa lễ hội này, con người khắp các quốc gia đều hát giai điệu chung của “Jingle Bells” hoặc “Joy to the world”. 
Các bài hát và âm nhạc không chỉ “không biên giới” mà còn không có giới hạn độ tuổi. Không quan trọng tuổi của một người, một bài hát hay luôn có thể được tận hưởng. Một số người sẽ phàn nàn rằng họ không thể hiểu được âm nhạc của các thế hệ trước hoặc hiện tại, nhưng điều đó đơn giản là vì họ không thể cho phép bản thân chấp nhận những giai điệu và trải nghiệm mới. Người già sẽ tìm được năng lượng từ âm nhạc hiện đại và người trẻ sẽ tìm được cảm hứng từ các bản nhạc cổ điển, bằng chứng là các xu hướng gần đây ở Việt Nam nơi người trẻ trở nên hứng thú với nhạc jazz trong khi người già bắt đầu tận hưởng dòng nhạc hip hop.
In conclusion, music is rightfully regarded as a powerful medium that allows people to identify with one another despite differences in ages and origins. Through songs, people can come to appreciate the beauty of other generations as well as various cultures worldwide.Kết lại, âm nhạc được xem một cách đúng đắn là một cầu nối mạnh mẽ cho phép người ta kết nối với nhau dù khác nhau về độ tuổi và nguồn gốc. Qua các bài hát, con người có thể trân trọng vẻ đẹp của các thế hệ khác cũng như các nền văn hóa khác trên khắp thế giới.

Bài hoàn chỉnh

It is believed that music is a great way of transcending cultural, national and generational barriers. Unquestionably, the sound of music transcends language so it can be understood by people from different countries while the melodies will entertain people of all ages.

Music is created from combining different sounds using various musical instruments, therefore it can be comprehended without the need to understand the lyrics. Hence people worldwide are able to enjoy music together, which brings them closer and reduces cultural differences. Christmas songs are great examples of “music without boundaries”: during this holiday season, people across nations all sing the universal tunes of “Jingle Bells” or “Joy to the world”.

Songs and music are not just “without borders” but also without age restriction. No matter one’s age, a good musical score can always be enjoyed. Some would complain that they cannot fathom music from the previous or the current generations, but that is simply because they could not allow themselves to accept new melodies and experiences. The old will find energy from modern music and the young will find inspiration from classical pieces, as evident in the recent trends in Vietnam where young adults become interested in jazz while the elderly started to enjoy the hip hop genre.

In conclusion, music is rightfully regarded as a powerful medium that allows people to identify with one another despite differences in ages and origins. Through songs, people can come to appreciate the beauty of other generations as well as various cultures worldwide. 

251 words – 39 mins

Xem thêm:

Word list

  • Transcend (v): vượt qua, vượt thoát
  • Barrier (n): rào cản
  • Melody (n): giai điệu
  • Comprehend (v): hiểu
  • Song = musical score = classical piece: bài hát
  • Medium (n): môi trường, cầu nối

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
8787
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!