WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 15
IELTS POWER UP

IELTS POWER UP

WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ EDUCATION

Home - Writing - WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 15 – CHỦ ĐỀ EDUCATION

Writing task 2 – Children are often told they can achieve anything if they try hard enough – bài mẫu band 8

Người viết: thầy Cao Bách (IELTS 8.0)

Test 4 – Cambridge IELTS 15

WRITING TASK 2 – TEST 4 CAMBRIDGE IELTS 15

Topic

In some cultures, children are often told they can achieve anything if they try hard enough.

What are the advantages and disadvantages of giving children this message?

Các ý được chọn để phát triển trong bài

Quan điểm xuyên suốt bài: Nói với trẻ em nên cố gắng đạt mục tiêu là điều tốt, có nhiều lợi ích

Ý chính 1: Nhiều người nghĩ đây là điều không tốt vì sẽ khiến trẻ em hung hăng. Đây là quan điểm không đúng

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao quan điểm này lại không đúng? -> Vì không có bằng chứng về việc trẻ em trở nên hung hăng khi cố đạt mục tiêu
 • Vì sao cố gắng đạt mục tiêu lại tốt? -> Vì sẽ giúp trẻ em trở nên thân thiện, hợp tác hơn

Ý chính 2: Cố gắng đạt mục tiêu sẽ giúp trẻ em tự tin

Phân tích phát triển: 

 • Vì sao điều này giúp trẻ em tự tin? -> Vì tránh được sự bảo bọc của bố mẹ
 • Vì sao tránh được sự bảo bọc lại tốt? -> Vì sẽ giúp trẻ lớn lên quyết đoán, tự tin 

Bảng dịch Việt – Anh

Various cultures throughout the world encourage children to remain tenacious to achieve their goals. Many argue that espousing such tenacity will make children more aggressive and overly competitive. This essay will explore why this message will create a generation of confident achievers and should be encouraged.Nhiều nền văn hóa khác nhau khắp thế giới động viên trẻ em giữ sự bền chí để đạt được các mục tiêu. Nhiều người tranh cãi rằng nuôi dưỡng sự bền chí này sẽ khiến trẻ em trở nên hung hăng và có tính cạnh tranh quá mức. Bài viết này sẽ khám phá vì sao thông điệp này sẽ tạo ra một thế hệ người thành công tự tin và nên được ủng hộ.
Some claim that exhorting the young to be over-achievers will breed aggression. This is unsubstantiated, as there has been no evidence of unhealthy competitive behaviors in children who are encouraged to excel. On the contrary, it is strongly agreed that children become friendlier as well as more cooperative with each other in order to succeed. For example, a group of randomly selected primary students were told to perform at their maximum to attain the best test score possible for a certain lesson; instead of trying to undermine their peers, they collaborated to help each other understand the given materials.

A significant portion of children nowadays are sheltered behind layers of protection by their parents, which potentially breeds laxity along with hesitation; encouraging youngsters to pursue diligence is the key to avoiding these behaviors. It is observed that Asian families expose their children to the concept of hard work and achievement relatively early, hence Asians mature to be more assertive, confident and successful than their Western counterparts who have spent more time being supervised by their parents.
Một số người cho rằng kêu gọi người trẻ đạt thành tựu lớn lao sẽ sinh ra sự hung hăng. Điều này không có căn cứ, vì không có bằng chứng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở trẻ em được động viên để trở nên xuất sắc. Trái lại, (người ta) đồng ý một cách mạnh mẽ rằng trẻ em trở nên thân thiện và hợp tác với nhau hơn để thành công. Ví dụ, một nhóm học sinh tiểu học được chọn ngẫu nhiên được bảo rằng hãy thể hiện cao nhất để đạt điểm kiểm tra tốt nhất có thể cho một bài học; thay vì nỗ lực cản trở bạn bè, các học sinh đã hợp tác để giúp nhau hiểu các tài liệu được đưa ra. 

Một phần lớn trẻ em ngày nay được bao bọc sau các lớp bảo vệ bởi cha mẹ, điều này tiềm năng sản sinh ra sự ỷ lại cùng với sự do dự; động viên người trẻ theo đuổi sự tận tụy là chìa khóa để tránh những hành vi này. (Người ta) quan sát thấy rằng các gia đình châu Á cho con họ tiếp xúc với khái niệm về lao động chăm chỉ và thành tựu một cách tương đối sớm, do đó người châu Á lớn lên trở nên quyết đoán, tự tin và thành công hơn người châu Âu, (những người châu Âu này) đã dành nhiều thời gian bị quản lý bởi gia đình hơn.
In conclusion, trying hard to achieve one’s goals is not an aggressive message, on the contrary, it helps build confidence for the young generations. For children to become successful later in life, they should be taught to give their one hundred percent to fulfill their dreams.Kết luận, cố gắng chăm chỉ để đạt mục tiêu của bản thân  không phải là một thông điệp hung hăng, trái lại, nó giúp xây dựng sự tự tin cho các thế hệ trẻ. Để trẻ em trở nên thành công sau này trong đời, chúng nên được dạy cách bỏ ra một trăm phần trăm công sức để đạt được những giấc mơ của chúng.

Bài hoàn chỉnh

Various cultures throughout the world encourage children to remain tenacious to achieve their goals. Many argue that espousing such tenacity will make children more aggressive and overly competitive. This essay will explore why this message will create a generation of confident achievers and should be encouraged. 

Some claim that exhorting the young to be over-achievers will breed aggression. This is unsubstantiated, as there has been no evidence of unhealthy competitive behaviors in children who are encouraged to excel. On the contrary, it is strongly agreed that children become friendlier as well as more cooperative with each other in order to succeed. For example, a group of randomly selected primary students were told to perform at their maximum to attain the best test score possible for a certain lesson; instead of trying to undermine their peers, they collaborated to help each other understand the given materials.

A significant portion of children nowadays are sheltered behind layers of protection by their parents, which potentially breeds laxity along with hesitation; encouraging youngsters to pursue diligence is the key to avoiding these behaviors. It is observed that Asian families expose their children to the concept of hard work and achievement relatively early, hence Asians mature to be more assertive, confident and successful than their Western counterparts who have spent more time being supervised by their parents. 

In conclusion, trying hard to achieve one’s goals is not an aggressive message, on the contrary, it helps build confidence for the young generations. For children to become successful later in life, they should be taught to give their one hundred percent to fulfill their dreams. 

268 words – 38 mins

Xem thêm:

Word list

 • Tenacious (adj) – Tenacity (n): sự bền chí, kiên trì
 • Aggression (n): sự hung hăng
 • Unsubstantiated (adj): không có bằng chứng 
 • Randomly selected: được chọn ngẫu nhiên
 • Attain (v): đạt được 
 • A significant portion of (something): một phần lớn của (cái gì đó) 
 • Laxity (n): sự ỷ lại
 • Hesitation (n): sự do dự
 • Assertive (adj): quyết đoán

Bài này đã được Mr. Bách nhờ Ex-examiner chấm với các tiêu chí đạt điểm như sau:

Task achievementCohesion & CoherenceLexical rangeGrammar
9889
Khóa học IELTS 4 Kỹ Năng
khoa-luyen-viet-chuyen-sau
Khóa học Writing Masterclass
khoa-hoc-luyen-noi-chuyen-sau-IELTS-Power-Up
Khóa học Speaking Masterclass

Bạn gặp KHÓ KHĂN trong khi TỰ HỌC?
Bạn TRẦY TRẬT với 2 kỹ năng khó nhằn là WRITING & SPEAKING?

Các khóa học IELTS 4 Kỹ Năng, Writing Masterclass, Speaking Masterclass sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn!